VIDIA

Centrum zdalnego monitorowania stanu technicznego maszyn.

 • Podstawowe i zaawansowane analizy sygnału drgań
 • Dodawanie analiz dla pomiarów historycznych (zapis oryginalnych przebiegów czasowych)
 • Zgodność z normami wibracyjnej oceny stanu technicznego maszyn
 • Analizy parametryczne uwzględniające warunki pracy maszyny
 • Bezpośrednia i pośrednia komunikacja z urządzeniami pomiarowymi
  systemów stacjonarnych i przenośnymi rejestratorami sygnałów
 • Baza danych MSSQL
 • Rozproszona architektura klient-serwer z możliwością instalacji na pojedynczym komputerze klasy PC

 

 • Struktura zakładu o dowolnej liczbie zagnieżdżeń
 • Analiza statystyczna trendów zmian wartości parametrów diagnostycznych (predykcja uszkodzenia)
 • Automatyczne wyznaczanie progów alarmowych z historii pomiarów
 • Wzorce wykresów (powiększenie, markery pionowe i poziome)
 • Wykresy użytkownika
 • Indywidualne notatki dla każdego wykresu
 • Okno alarmów z propagacją informacji o przekroczeniach w strukturze zakładu
 • Dowolne kształtowanie układu okien programu z pracą na wielu ekranach

Zestaw analiz wbudowany w VIDIA pozwala ocenić stan techniczny i przeprowadzić diagnostykę uszkodzenia: łożysk, przekładni (zębatych, pasowych), silników, pomp, turbin, kompresorów, wentylatorów, sprzęgieł, napędów liniowych obrabiarek CNC, a także elementów konstrukcyjnych.

Możliwe do wykrycia uszkodzenia obejmują:

 • niewyważenie i mimośrodowość,
 • rozosiowanie,
 • uszkodzenie łożysk tocznych i ślizgowych oraz ich obudów,
 • niestabilność filmu olejowego,
 • kawitację,
 • luzy mocowania i pęknięcia elementów konstrukcyjnych maszyn,
 • uszkodzenia kół zębatych oraz pasów przekładni,
 • uszkodzenia turbin i wentylatorów,
 • uszkodzenia elektryczne silników,
 • prędkości krytyczne, rezonanse.

VIDIA to innowacyjny model procesu wdrożenia predykcyjnych metod utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych.

Struktura zakładu oraz analizy najlepiej oceniające stan techniczny poszczególnych maszyn i ich podzespołów wraz z definicjami alarmów tworzone są przez eksperta. Po przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi programu i podstaw diagnostyki drganiowej, w początkowym okresie czasu może on wesprzeć pracę służb w sposób zdalny. Daje to gwarancję efektywnego wykorzystania narzędzia, zdobywania wiedzy i rozwoju praktycznych umiejętności pod okiem specjalisty, a także zwiększa bezpieczeństwo nadzorowanych urządzeń od pierwszych dni uruchomienia systemu.

Istnieje wiele programów do oceny tanu technicznego maszyn i diagnostyki ich uszkodzeń. Czy łatwo z nich korzystać? Jak bardzo odpowiadają na rzeczywiste potrzeby osób, dla których stanowią podstawowe narzędzie pracy? Jakie wsparcie może otrzymać osoba, przed którą postawiono cel minimalizacji kosztów produkcji i utrzymania ruchu? Naszą odpowiedzią na te pytania jest program VIDIA.

Blisko dwadzieścia lat doświadczeń w zakresie realizacji oprogramowania do analizy stanu technicznego maszyn, wnikliwa obserwacja zmieniających się potrzeb klientów oraz możliwości oferowane przez najnowsze technologie dały początek zupełnie nowemu programowi VIDIA.

W małych zakładach program VIDIA instalowany jest na komputerze klasy PC. W międzynarodowych przedsiębiorstwach, jego elementy rozproszone na serwerach tworzą centrum diagnostyki zdalnej. Unikalny sposób gromadzenia informacji pomiarowej pozwala zbierać ją z urządzeń instalowanych na stałe w odległych zakładach produkcyjnych (DiBOX, HEV-i, COBAD). Jednocześnie, do bazy danych mogą trafiać dane zarejestrowane za pomocą przenośnych przyrządów pomiarowych WiViD, wykorzystywanych przez wielu serwisantów. Dostarczają ich także cyfrowe czujniki drgań mVIBE montowane bezpośrednio na maszynie.

Wykorzystując architekturę klient – serwer bazującą na kilku serwisach, program oferuje zdalny dostęp do urządzeń pomiarowych oraz wyników pomiarów i analiz. Wpisując się w obecne trendy, VIDIA może pełnić rolę rozproszonego centrum monitorowania stanu technicznego maszyn.

Badane elementy maszyn umieszczone są w strukturze zakładu, którą możesz dowolnie tworzyć. W urządzeniach mobilnych staje się ona trasą pomiarową. Aktualny stan techniczny poszczególnych podzespołów propaguje w górę struktury ułatwiając nawigację. W dodawaniu analiz pomagają ich kreatory. Innowacją programu jest zapamiętywanie oryginalnych przebiegów czasowych zarejestrowanych sygnałów drgań. Dzięki nim, nowe analizy można definiować także po zakończeniu pomiarów.

Analizy wbudowane w VIDIA umożliwiają wyznaczenie m.in. wartości skutecznej (RMS), wartości szczytowej (0-p), wartości międzyszczytowej (P-P), kurtozy, współczynnika szczytu (crest factor), skośności, współczynnika uszkodzenia łożysk (BWI), współczynników B­ i Bv uszkodzenia łożysk, współczynnika gE (RMS obwiedni przyspieszenia), widma (rozdzielczość 0,0625 Hz w pełnym paśmie 25,6 kHz), widma obwiedni. Wbudowany mechanizm dynamicznego projektowania filtrów (AFDTM) pozwala wyznaczyć wszystkie wymienione parametry w dowolnym zakresie częstotliwości, określonym przez użytkownika.

Korzystając z przedstawionego zestawu analiz można ocenić stan techniczny i przeprowadzić diagnostykę uszkodzenia: łożysk, przekładni (zębatych, pasowych), silników, pomp, turbin, kompresorów, wentylatorów, a także elementów konstrukcyjnych. Wykrywane uszkodzenia obejmują:

 • niewyważenie i mimośrodowość,
 • rozosiowanie,
 • uszkodzenie łożysk tocznych i ślizgowych oraz ich obudów,
 • niestabilność filmu olejowego,
 • kawitację,
 • luzy mocowania i pęknięcia elementów konstrukcyjnych maszyn,
 • uszkodzenia kół zębatych oraz pasów przekładni,
 • uszkodzenia turbin i wentylatorów,
 • uszkodzenia elektryczne silników,
 • prędkości krytyczne, rezonanse.

Program wprowadza zupełnie nowy model procesu wdrożenia predykcyjnych metod utrzymania ruchu. Struktura zakładu oraz analizy najlepiej oceniające stan techniczny poszczególnych maszyn i ich podzespołów mogą zostać utworzone przez eksperta. Po przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi programu i podstaw diagnostyki drganiowej, w początkowym okresie czasu może on wesprzeć pracę służb w sposób zdalny. Daje to gwarancję efektywnego wykorzystania narzędzia, zdobywania wiedzy i rozwoju praktycznych umiejętności pod okiem specjalisty, a także zwiększa bezpieczeństwo nadzorowanych urządzeń od pierwszych dni uruchomienia systemu.

Utworzone wykresy prezentujące wyniki analiz zapisywane są jako wykresy użytkownika lub wzorce, z których można korzystać podczas analizy nowych danych pomiarowych. Dla jednej analizy (np. widmo drgań) można zapisać dowolną liczbę konfiguracji wykresu. Nigdy więcej nie będziesz tracił czasu na ponowne wyszukiwanie charakterystycznych częstotliwości uszkodzenia, wstawianie i opisywanie markerów. Swoje wnioski dla każdego wykresu możesz wpisać bezpośrednio w jego oknie. Program zapamięta je i umieści w bazie danych.

 • Tryb trasy pomiarowej oraz pomiaru niezależnego
 • Przechowywanie informacji pomiarowej w bazie danych (Microsoft SQL Server)
 • Automatyczny zapis danych źródłowych pomiaru (przebieg czasowy w jednostce pomiaru)
 • Zdalny dostęp do danych źródłowych i wyników analiz (WebAPI)
 • Wykonywanie dowolnych analiz na danych historycznych (pod warunkiem zgodności
 • parametrów akwizycji sygnału)
 • Propagacja statusu analizy w drzewie lokalizacji
 • Automatyczne powtarzanie pomiarów (mVIDIA)
 • Baza danych czujników wraz z ich parametrami
 • Baza danych urządzeń pomiarowych wraz z ich parametrami oraz ostatnią konfiguracją
 • Punktowy pomiar temperatury w czasie pomiaru drgań (mVIDIA)
 • Rejestracja obrazów termicznych (mVIDIA)
 • Wbudowana baza emisyjności materiałów (mVIDIA)
 • Analiza szerokopasmowych poziomów drgań: estymaty punktowe RMS, true 0-p, true p-p, przyspieszenia, prędkości, przemieszczenia
 • Wyznaczanie parametrów statystycznych sygnałów: współczynnik szczytu (crest factor), kurtoza, skośność
 • Wydzielenie fragmentu przebiegu czasowego dla analizy sygnałów niestacjonarnych
 • Możliwość zdefiniowania do 4 progów alarmowych dla estymat punktowych
 • Możliwość analizy sygnału w dowolnym zakresie częstotliwości z funkcją minimalizacji
 • błędów przetwarzania  – wbudowany mechanizm dynamicznego wyznaczania parametrów filtrów cyfrowych DFPE TM (Dynamic Filter Parameter Estimation)
 • Estymaty punktowe oceny stanu łożysk: Bg, Bv, BWITM (Bearing Wear Indicator), gE (wartość skuteczna obwiedni przyspieszenia drgań)
 • Analiza widmowa sygnału(wartości: RMS, 0-p, p-p, faza) w dowolnym zakresie częstotliwości,
 • do 400 tysięcy linii
 • Analiza widma obwiedni
 • Tworzenie wzorców wykresów analiz oraz wykresów użytkownika (VIDIA)
 • Eksport wyników pomiarów i analiz do pliku tekstowego
 • Kreator zestawu analiz dla sprężarek śrubowych oraz dmuchaw Rootsa
 • Kreator zestawu analiz dla przekładni
 • Analiza statystyczna trendów zmian poziomów wielkości diagnostycznych
 • Automatyczne wyznaczanie progów ostrzegawczych na podstawie historii pomiarów

Newsletter

n